Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia nt. ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ GMINY OBOWIĄZUJĄCE PO ZMIANACH W 2007 r. – PROBLEMY PRAKTYCZNE

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ GMINY OBOWIĄZUJĄCE PO ZMIANACH W 2007 r. – PROBLEMY PRAKTYCZNE

Prowadzący szkolenie: Robert Zenc – Naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK


PROGRAM SZKOLENIA

Nowości w zakresie udzielania pomocy publicznej wprowadzone w roku 2007
1. Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej (rozporządzenie z 23 lipca 2007 r.), zwalniający od 16 sierpnia 2007 r. gminy z obowiązku opiniowania programów pomocy regionalnej; wyłączny obowiązek rejestracji w UOKiK podejmowanych uchwał regionalnych.
2. Nowe rozporządzenie sprawozdawcze z 12 lipca 2007 r. dotyczące sprawozdań przekazywanych Prezesowi UOKiK (zmiana formularza sprawozdawczego, wprowadzenie formularza obowiązku informowania o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym) – obowiązek stosowania od 3 kwartału spra-wozdawczego.
3. Nowe rozporządzenie z 26 kwietnia 2007 r. określające zasady udzielania pomocy de minimis zakładom pracy chronionej (w formie zwolnienia z podatku od nie-ruchomości).
4. Nowe programy pomocowe do Ordynacji podatkowej – obowiązują od czerwca, sierpnia i września 2007 r.
5. Zmieniony formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy – obowiązuje od 21 kwietnia 2007 r.
6. Zmiany w zakresie pomocy de minimis – nowe akty prawne, nowe wzory za-świadczeń (obowiązują od 5 kwietnia 2007 r.), rozgraniczenie pomiędzy pomocą de minimis w rolnictwie a pomocą de minimis w przemyśle.
7. Prezes UOKiK i Minister Rolnictwa jako 2 organy nadzorujące i monitorujące udzielanie pomocy publicznej w Polsce – granica podziału kompetencji.
8. Środki pomocowe uznane przez KE za pomoc istniejącą w sektorze transportu również po 30 kwietnia 2007 r., a środki w transporcie uznane przez KE za po-moc nową od 1 maja 2007 r.
9. Sprawozdania z pomocy udzielanej w rolnictwie i rybołówstwie, comiesięczna informacja o nieudzieleniu pomocy de minimis a sprawozdania roczne.


Zagadnienia szczegółowe/problemy praktyczne
I. Udzielanie pomocy de minimis w przemyśle oraz w rolnictwie – które rozporządzenie stosować?
a) Zasady udzielania pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie KE nr 1998/2006.
b) Zakaz udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom w trudnej sytuacji ekono-micznej a „ważny interes podatnika” w Ordynacji podatkowej – oświadczenia przedsiębiorców o ich sytuacji ekonomicznej.
c) Zasady ustalania 3-letniego okresu pomocy de minimis.
d) Pomoc de minimis w transporcie drogowym a tzw. pomoc istniejąca w transporcie po 30.04.2007 r.
e) Zmiana reguł kumulacji pomocy de minimis z innymi przeznaczeniami pomocy.
f) Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis w przemyśle i rolnictwie w oparciu o Rozporządzenie RM z 20.03.2007r.
g) Wyliczanie pomocy de minimis w odniesieniu do spółki cywilnej i jej wspólników.
h) Zasady opracowywania i zgłaszania gminnych programów pomocy de minimis.
i) Zasady udzielania pomocy de minimis w rolnictwie w oparciu o Rozp. KE nr 1860/2004 – projektowane zmiany od 1.01.2008 r.
j) Produkcja pierwotna a przetwarzanie i obrót produktami rolnymi.
II. Pomoc de minimis udzielana Zakładom Pracy Chronionej.
a) Pomoc de minimis udzielana ZPCH w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia 2007 r.
b) Zasady wydawania ZPCH zaświadczeń o pomocy de minimis - najczęściej napotykane problemy.
c) Dzień udzielenia pomocy w odniesieniu do zwolnienia z podatku od nieruchomości dla ZPCH.
d) Dzień wydatkowania środków przez ZPCH, a dzień wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia (problem tzw. wstecznego wydawania zaświadczeń ZPCH).
III. Problemy praktyczne w zakresie definicji pomocy publicznej.
a) Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej na gruncie prawa wspólnoto-wego, w tym problem rolnika.
b) Uprzywilejowanie przedsiębiorcy, tzw. test prywatnego inwestora, optymalizacja ściągania podatków.
c) Lokalny charakter działalności, czyli ocena wpływu konkurencji na tzw. handel wewnątrzwspólnotowy.
d) Pomoc publiczna a wsparcie udzielane ze środków unijnych.
IV. Elementy pomocy publicznej w praktyce gminnych organów podatkowych (przypadki szczególne).
a) Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (działalność wodno-ściekowa), przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, gospodarka odpadami.
b) Gminne spółki wodne, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
c) Spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady opieki zdrowotnej, miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne (MPK).
d) Przedsiębiorstwa w upadłości i likwidacji, elementy pomocy publicznej przy sprze-daży oraz wynajmie przez gminę nieruchomości.
e) Pomoc publiczna przy dokapitalizowywaniu spółek gminnych, inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe i technologiczne.
V. Pomoc regionalna udzielana przez gminy – jako nowy rodzaj wyłączenia grupowego.
a) Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej zwalniający gminy z obowiązku opiniowania programów pomocy regionalnej.
b) Obowiązek rejestracji w UOKiK podejmowanych uchwał regionalnych.
c) Problemy praktyczne dotyczące pojęcia nowej inwestycji oraz obliczania zwiększonego poziomu zatrudnienia (w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy) – rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006.
VI. Sprawozdawczość z pomocy udzielonej w przemyśle a sprawozdawczość w rolnictwie.
a) Nowe rozporządzenie sprawozdawcze z pomocy udzielonej w przemyśle (UOKiK) – obowiązuje od 8 sierpnia 2007 r. – obowiązek stosowania od 3 kwartału sprawozdawczego.
b) Sposób wypełniania i przesyłania elektronicznego formularza sprawozdawczego.
c) Wypełnianie informacji o nieudzielaniu pomocy publicznej w danym okresie spra-wozdawczym.
d) Sprawozdawczość miesięczna i roczna w rolnictwie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2007 r.
e) Zasady dotyczące przesyłania sprawozdań z pomocy udzielonej w rolnictwie i ry-bołówstwie.
VII. Procedura udzielania przez gminę pomocy indywidualnej (od momentu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę do chwili udzielenia pomocy) w oparciu o art. 67a i 67b ustawy – Ordynacja podatkowa (w tym postępowanie w przypadku braków we wniosku).
VIII. Programy pomocowe sporządzane przez gminy.
a) Zalecenia w sporządzaniu przez gminę programu pomocowego de minimis, programów regionalnych i horyzontalnych.
b) Najczęściej popełniane błędy w gminnych programach pomocowych.
c) Niezbędne przepisy zapewniające właściwe monitorowanie i nadzorowanie pomocy w programach pomocowych.
IX. Udzielanie pomocy w ramach tzw. wyłączeń grupowych (regionalnej, na zatrudnienie, na rozwój MSP, na szkolenia) na podstawie uchwał gminnych i Ordynacji podatkowej – projektowane zmiany od 2008 r.
X. Procedura zwrotu pomocy – obowiązki spoczywające na gminie.
XI. Pytania.
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl