Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku”.


PROGRAM SZKOLENIA

I.    Nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (obowiązuje od 14 czerwca 2008 r.)
a)    Zmiany w zakresie pomocy de minimis (m.in. wydawanie zaświadczeń z urzędu, obowiązkowe korygowanie zaświadczeń, zwolnienie z obowiązku przedkładania zaświadczeń za okres 3 lat).
b)    Zmiany w zakresie sprawozdawczości z udzielonej pomocy (wdrażanie systemu SHRIMP).
c)    Nowe rozporządzenie RM określające wykaz podmiotów udzielających pomocy publicznej, zobowiązanych do przekazywania sprawozdań za pośrednictwem systemu SHRIMP (obowiązuje od 1 października 2008 r.).
d)    Procedura uzyskiwania przez gminy loginu i hasła dostępu do aplikacji SHRIMP.   
II.    Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie Zakładów Pracy Chronionej (obowiązuje od 14 czerwca 2008 r.) i jej skutki.
a)    Skutki uchylenia przepisu art. 7 ust. 6b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
b)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (obowiązuje od 2008 r.).
c)    Zasady wydawania ZPCH zaświadczeń o pomocy de minimis (terminy, kwoty, korekty).
III.    Nowe zasady ustalania stóp referencyjnych przez Komisję Europejską (obowiązują od 1 lipca 2008 r.) – tzw. stopy bazowe ustalane przez KE, stopy referencyjne i tzw. marża.
IV.    Nowe ogólne rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych z dnia 6 sierpnia 2008 r. (obowiązuje od 29 sierpnia 2008 r.), a konieczność dostosowania obowiązujących programów pomocowych do 31 grudnia 2008 r.  
V.    Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej zwalniający gminy z obowiązku opiniowania zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (obowiązuje od 27 sierpnia 2008 r.)
VI.    Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną (obowiązuje od 17 lipca 2008 r.).
VII.    Pojęcie pomocy publicznej w praktyce i orzecznictwie.
a)    Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej na potrzeby pomocy publicznej.
b)    Lokalny charakter działalności, czyli ocena wpływu konkurencji na tzw. handel wewnątrzwspólnotowy.
c)    Działania gmin mogące stanowić pomoc publiczną.
VIII.    Zasady udzielania pomocy de minimis w przemyśle oraz w rolnictwie.
a)    Zasady udzielania pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie KE nr 1998/2006 oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w oparciu o Rozporządzenie KE nr 1535/2007 i rozporządzenie KE nr 875/2007.
b)    Zakaz udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom w trudnej sytuacji ekonomicznej a „ważny interes podatnika” z Ordynacji podatkowej.
c)    Zasady kumulacji pomocy de minimis z innymi przeznaczeniami pomocy.
d)    Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis w przemyśle i rolnictwie.
IX.    Procedura udzielania przez gminę pomocy indywidualnej (od momentu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę do chwili udzielenia pomocy) w oparciu o art. 67a i 67b ustawy – Ordynacja podatkowa.
X.    Programy pomocowe przyjmowane przez gminy (rodzaje, zasady sporządzania, zgłaszania i przesyłania do ewidencji UOKiK).
XI.    Pytania i odpowiedzi.
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl