Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie na temat: „Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych” - 22 i 23 czerwca 2009 r.

WA-51/14/2009                                                        Rzeszów, dnia 8 czerwca 2009r.

   

                                                                                Pani, Pan

                                                                                Wójt, Burmistrz, Prezydent,

                                                                                Starosta,

                                                                                Marszałek,

                                                                                Przewodniczący Związku

                                                                                Międzygminnego

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie które odbędzie się  w dwóch turach nt „Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych”.

Wykłady prowadzić będzie Pani Lucyna Hanus – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Szkolenie kierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o szkoleniu.

Termin szkolenia: 22 czerwca 2009 r. (I tura) i 23 czerwca (II tura) w godz. 10.00. – 15.00.

            Miejsce szkolenia – Hotel i Restauracja Nowy Dwór Świlcza 146 E – sala kongresowa. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy międzynarodowej trasie E 4 Rzeszów – Kraków. Strona internetowa www.hotelnowydwor.pl

Koszt szkolenia – 180 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy). Każdy z uczestników szkolenia otrzyma egzemplarz wydawnictwa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie „Budżet samorządu terytorialnego” – zeszyt nr 16.

Płatne na rachunek dochodów własnych RIO w Rzeszowie Nr 95101015280015571391500000 przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 18 czerwca 2009 r. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku problemów z rejestracją informacje udzielane są pod nr tel. - (061) 661 32 42 – Centrum Wspierania Administracji Pro Publico – Poznań, natomiast  inne informacje dotyczące szkoleń (017) 85 900 46 – RIO Rzeszów.

Dojazd z Rzeszowa do przystanku Świlcza-Górka (I przystanek w Świlczy)

·        PKS z Dworca podmiejskiego w Rzeszowie ul. Kasprowicza 6 (pod wiaduktem) ze stanowiska nr 6, godz.: 8.35; 8.40; 9.10; 9.25; 9.40 lub

·        MKS linia nr 22 odjazd z ul. Bardowskiego (za dworcem głównym PKP) godz.7.40. 9.20. Następne przystanki: Plac Wolności, Al. Piłsudskiego.

Program szkolenia i mapka dojazdowa w załączeniu.

                                                                                              Zastępca Prezesa

                                                                                              mgr Anna Trałka

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych

 

1.        Inwentaryzacja jako środek kontroli finansowej oraz element rachunkowości (istota i cel inwentaryzacji, terminy oraz sposoby przeprowadzania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów, szczególne zasady inwentaryzacji mienia komunalnego).

2.        Ogólne zasady organizacji inwentaryzacji i dokumentacja inwentaryzacji (znaczenie i zakres regulacji wewnętrznych - instrukcji inwentaryzacyjnej).

3.        Podział zadań pomiędzy osoby wykonujące czynności inwentaryzacyjne (odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za prawidłową organizację i przeprowadzenie inwentaryzacji, zadania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz osób odpowiedzialnych materialnie za inwentaryzowane składniki).

4.        Przepisy wewnętrzne wydane na okoliczność przeprowadzenia inwentaryzacji (zarządzenie, harmonogram określający etapy czynności inwentaryzacyjnych, powołanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz komisji inwentaryzacyjnej/zespołów spisowych).

5.        Kompetencje i szkolenie „przedinwentaryzacyjne” pracowników (osoby odpowiedzialne za szkolenie, cel i zakres szkolenia).

6.        Przebieg inwentaryzacji – ogólne zasady przeprowadzania inwentaryzacji (kompletności, porównywalności i jednokrotności), rozliczania oraz dokumentowania inwentaryzacji w zależności od sposobu (metody) jej przeprowadzania.

7.        Spis z natury rzeczowych składników majątku oraz wybrane problemy gospodarki majątkiem trwałym (gospodarka niskocennymi środkami trwałymi, odpowiedzialność za mienie, ), a w szczególności: prace przygotowawcze, zakres czynności spisowych oraz zasady dokumentowania wyników spisu, w tym: arkusze spisowe (zasady wypełniania i korygowania błędów) oraz zestawienia rozliczeń, protokoły i sprawozdania z czynności inwentaryzacyjnych, kontrola merytoryczna arkuszy spisu z natury, postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych.

8.        Inwentaryzacja obcych środków trwałych oraz mienia jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się w dyspozycji innych jednostek, m.in. OSP, sp zoz.

9.        Inwentaryzacja w drodze uzyskania od banków i kontrahentów pisemnego potwierdzenia stanu.

10.   Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji, w tym: zasady ewidencji oraz inwentaryzacji gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego i wartości niematerialnych i prawnych, osoby odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie weryfikacji oraz jej dokumentowanie.

11.   Rozliczenie inwentaryzacji w ujęciu prawno-organizacyjnym oraz w ujęciu księgowym (rozliczenie i ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych – schematy księgowe dotyczące ewidencji nadwyżek i niedoborów w zależności od ich rodzaju niedoborów i nadwyżek).

12.   Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji na przykładzie orzecznictwa GKO.

13.  Odpowiedzi na pytania
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl