Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej - SZKOLENIE w dniu 23 czerwca 2005

TEMAT: Zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej.

I. Pojęcie „gospodarki komunalnej" i zasady prowadzenia gospodarki komunalnej w gminie, powiecie i samorządzie województwa w świetle ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 9, póz. 43m z późn. zm.) oraz ustaw ustrojowych:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1590 z późn. zm.)

II. Jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego i sposób ich finansowania z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

1) samorządowe jednostki organizacyjne:

a) jednostki budżetowe,

b) zakłady budżetowe,

c) gospodarstwa pomocnicze,

d) samorządowe instytucje kultury,

e) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

f) samorządowe osoby prawne i uczestnictwo jednostek samorządu terytorialnego w tych formach działalności:

-jednoosobowe spółki z.o.o. i S.A. j.s.t,

- spółki z.o.o i S.A. z udziałem j.s.t,

2) niepubliczne i publiczne podmioty wykonujące zadania gminy:

a) niepubliczne placówki oświatowe,

b) publiczne placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t.

III. Wybór form organizacyjno-prawnych prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań dotyczących:

- zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- oświaty,

- ochrony zdrowia,

- prowadzenia działalności kulturalnej,

- ochrony przeciwpożarowej (OSP i PSP),

- pomocy społecznej,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- utrzymania czystości i porządku,

- utrzymania dróg.


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl