Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenia nt.: 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego za 2009 r. - 1 marca 2010r. 2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego za 2009 r. - 2 marca 2010 r.


WA-51/5/2010                                                                                                           Rzeszów, dnia 10 luty 2010 r.


                                                                                              Pani, Pan
                                                                                              Marszałek,Starosta,
                                                                                              Wójt, Burmistrz, Prezydent,
                                                                                              Przewodniczący Związku 
                                                                                              Międzygminnego


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia:
• dnia 1 marca 2010r. - nt.  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego za 2009 r. .Szkolenie adresowane do księgowych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych) o szkoleniu,
• dnia 2 marca 2010 r. – nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego za 2009 r. Szkolenie adresowane do  skarbników jednostek samorządu terytorialnego.
Szkolenia planuje się przeprowadzić w godz. 10.00. – 16.00.
Wykłady prowadzić będzie Pani Halina Gajoch – Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
 Miejsce szkolenia – Hotel i Restauracja Nowy Dwór Świlcza 146 E – sala kongresowa. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy międzynarodowej trasie E 4 Rzeszów – Kraków. Strona internetowa www.hotelnowydwor.pl
 Koszt szkolenia – 180 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów własnych RIO w Rzeszowie Nr 95101015280015571391500000 przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Faktury za uczestnictwo zostaną przesłane pocztą po szkoleniu.
Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 25 lutego 2010 r. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku problemów z rejestracją informacje udzielane są pod nr tel. - (061) 661 32 42 – Centrum Wspierania Administracji Pro Publico – Poznań, natomiast  inne informacje dotyczące szkoleń (017) 85 900 46 – RIO Rzeszów.
Dojazd z Rzeszowa do przystanku Świlcza-Górka (I przystanek w Świlczy)
• PKS z Dworca podmiejskiego w Rzeszowie ul. Kasprowicza 6 (pod wiaduktem) ze stanowiska nr 6, godz.: 8.35; 8.40; 9.10; 9.25; 9.40 lub
• MKS linia nr 22 odjazd z ul. Bardowskiego (za dworcem głównym PKP) godz.7.40. 9.20. Następne przystanki: Plac Wolności, Al. Piłsudskiego.
Programy szkoleń i mapka dojazdowa w załączeniu.

        
        Zastępca Prezesa
        mgr Anna Trałka
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego za 2009 r. – plan szkolenia dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych (1 marca 2010 r.)

1. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych:
a. uzgodnienia dziennika i kont
b. wycena aktywów i pasywów, ze szczególnym uwzględnieniem:
- odpisów aktualizujących wartość należności
- naliczenia odsetek od należności i zobowiązań
(sposób ujęcia powyższych wartości w sprawozdaniach finansowych.)
                 c)  rzetelne ustalenie przychodów i kosztów warunkiem prawidłowego
  ustalenia wyniku finansowego jednostki
d) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
e) przeksięgowania roczne i zamknięcie ksiąg rachunkowych
f) zamknięcie kont pozabilansowych.

2. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki)
a. zgodność z księgami rachunkowymi
b. zmiany w formularzu zestawienia zmian w funduszu jednostki.


Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego za 2009 r.- plan szkolenia dla skarbników (2 marca 2010 r.)


1. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych budżetu:
a) uzgodnienia dziennika i kont
b) wycena należności budżetu (odpis aktualizujący)
c) rzetelna ewidencja dochodów i wydatków oraz należności i zobowiązań budżetu – warunkiem prawidłowego ustalenia wyniku wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r.
d) przeksięgowania roczne i zamknięcie ksiąg rachunkowych.

2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

3. Wydatki niewygasające – ujęcie w sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

4. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki)
a) zgodność z księgami rachunkowymi
b) zmiany w formularzu zestawienia zmian w funduszu jednostki.

 

 


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl