Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. „Rachunkowość jednostek pomocy społecznej oraz fundusz alimentacyjny” - 21 czerwca 2010 r.


WA - 51/15/2010                                                                      Rzeszów, dnia 31 maja 2010 r.
                                                                                                Pani, Pan
                                                                                                Marszałek,
                                                                                                Starosta,
                                                                                                Wójt, Burmistrz, Prezydent

                           
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Rachunkowość jednostek pomocy społecznej oraz fundusz alimentacyjny”.
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych zajmujących się zadaniami z zakresu pomocy społecznej.
Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o planowanym szkoleniu.
Szkolenie prowadzić będzie Pani Ewa Koszela naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
    Termin szkolenia – 21 czerwca 2010  r. w godz. 10.00-15.30
    Miejsce szkolenia – Hotel i Restauracja Nowy Dwór Świlcza 146 E – sala kongresowa. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy międzynarodowej trasie E 4 Rzeszów – Kraków. Strona internetowa www.hotelnowydwor.pl – mapka dojazdowa w załączeniu.
Koszt szkolenia – 180 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów własnych RIO w Rzeszowie Nr 95101015280015571391500000.
Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 17 czerwca 2010 r. Ilość miejsc ograniczona. Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. W przypadku problemów z rejestracją informacje udzielane są pod nr tel. - (061) 661 32 42 – Centrum Wspierania Administracji Pro Publico – Poznań, natomiast  inne informacje dotyczące szkoleń (017) 85 900 46 – RIO Rzeszów. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Dojazd z Rzeszowa do przystanku Świlcza-Górka (I przystanek w Świlczy)
•    PKS z Dworca podmiejskiego w Rzeszowie ul. Kasprowicza 6 (pod wiaduktem) ze stanowiska nr 6, godz.: 8.35; 8.40; 9.10; 9.25; 9.40 lub
•    MKS linia nr 22 odjazd z ul. Bardowskiego (za dworcem głównym PKP) godz7.40. 9.20. Następne przystanki: Plac Wolności, Al. Piłsudskiego.

 

 

                                                                                          Zastępca Prezesa

                                                                                          mgr Anna Trałka

 
 
 
Uwaga dotycząca zapłaty

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 20 czerwca 2010 r.P, ponieważ nie ma możliwości zapłaty po szkoleniu.  Można uregulować  należność  gotówką w dniu szkolenia.

W załączeniu program szkolenia i mapka dojazdowa.

 
1.    Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2.    Zasady polityki rachunkowości budżetowej,– kto, kiedy i jak?
3.    Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych oraz przykłady nieprawidłowych rozwiązań.
4.    Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości– wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne a kiedy zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych.
5.    Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego.
6.    Fundusz alimentacyjny– problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu
wprowadzenia:
?    sposoby organizacji obsługi księgowej funduszu alimentacyjnego,
?    typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,
?    ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
?    zobowiązania wobec innych jednostek, obliczanie odsetek, terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,
?    sprawozdania budżetowe.
7.    Fundusz Alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz.
w jednostkach realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, w którym jednostki realizujące zadanie podlegają.
8.    Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy wierzyciela, budżet gminy dłużnika.
9.    Sprawozdanie finansowe.
10.    Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej.
11.   Ogólne zasady finansów publicznych
12.    Likwidacja rachunków dochodów własnych.
13.   Zmiany form organizacyjno-prawnych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl