Sobota, 22 luty 2020 Imieniny: Marty, Małgorzaty i Piotra

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Archiwum kontroli sprawozdań JST


Sprawozdania w zakresie nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. nr 63, poz. 522). Rozporządzenie to, zgodnie z art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), określa wykaz podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

Począwszy od III kwartału 2009 r., jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego powinny wszystkie przypadki pomocy wprowadzać w systemie SHRIMP, w sposób ciągły, zgodnie z zasadami i terminami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153. poz. 952).


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952) nie sporządza się informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej za poszczególne kwartały (włącznie z III i IV kw. 2008 r.). Informację o nieudzieleniu pomocy należy sporządzać tylko za dany rok, w terminie 30 dni od zakończenia roku. 

 

Aktualne wzory sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o nieudzielaniu takiej pomocy dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

 WA – 0730/419/2007 Rzeszów, dnia 24 października 2007 r.

Pani, Pan
Marszałek Województwa,
Starosta, Prezydent,
Burmistrz, Wójtw sprawie: sprawozdawczości w zakresie nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorcówRegionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 133, poz. 923) wystąpiły zmiany w tym zakresie.
Od III kwartału 2007 r. wprowadzono obowiązek składania informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej. Podmioty udzielające pomocy zgodnie z ww. ustawą są zobowiązane do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji
o nieudzieleniu pomocy. Wzór elektronicznego formularza sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej oraz wzór informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej (format excela) ulegają okresowym modyfikacjom, dlatego należy je każdorazowo pobierać ze strony www.uokik.gov.pl (pomoc publiczna/sprawozdawczość/sprawozdawczość podmiotów udzielających pomocy publicznej).
Okres sporządzania sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców
z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych zmieniono z kwartalnego na roczny. Począwszy od trzeciego kwartału 2007 r. nie sporządza się sprawozdań kwartalnych
o zaległych należnościach, sprawozdanie to składa się tylko za cały rok.
Należy przestrzegać terminów sporządzania i przekazywania ww. sprawozdań do regionalnych izb obrachunkowych, tj. 30 dni po zakończeniu kwartału i 60 dni po zakończeniu roku. Sprawozdania te należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej na adresy:
- pompubl@rzeszow.rio.gov.pl – dla jst objętych nadzorem RIO Rzeszów
- pompubl_krosno@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Krosno
- pompubl_przemysl@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Przemyśl
- pompubl_tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Tarnobrzeg.

Ponadto Izba ponownie przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzania i przekazywania do regionalnych izb obrachunkowych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca oraz za rok kalendarzowy w terminie 30 dni od zakończenia tego roku kalendarzowego. Szczegółowe informacje na ten temat przekazaliśmy Państwu w piśmie nr WA-0730/4/11/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.

 

 

PREZES

 

dr Zbigniew K. Wójcik


 

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE NADZOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 2014)

Adresy e-mail, na które należy przesyłać elektroniczną wersję sprawozdań:
a) sprawozdania o pomocy publicznej należy wysyłać na adresy:
pompubl@rzeszow.rio.gov.pl – dla jst objętych nadzorem RIO Rzeszów
pompubl_krosno@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Krosno
pompubl_przemysl@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Przemyśl
pompubl_tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Tarnobrzeg

b) sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców na adresy:
zal@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Rzeszów
zal_krosno@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Krosno
zal_przemysl@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Przemyśl
zal_tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Tarnobrzeg.

1) Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej
2) Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych

Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania związane z udzielaniem pomocy publicznej przekazują sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej do organów nadzorujących je, tj. do jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego jako organy udzielające pomocy publicznej dla przedsiębiorców przekazują sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
• Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców sporządza się za poszczególne kwartały roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (sprawozdanie roczne),
• Sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców sporządzane są według stanu na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego (sprawozdania kwartalne).
Jednostki samorządu terytorialnego jako organy udzielające pomocy przekazują sprawozdania za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, udostępnionego przez organ nadzorujący w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Sprawozdania sporządza się na formularzach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 2014).
Pliki zawierające formularze sprawozdawcze do wprowadzenia danych, udostępnione są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl (pomoc publiczna/sprawozdawczość).

Pliki ze sprawozdaniami powinny być nazywane w/g następującego wzoru:
pp2005kw2wer00UG_Debica.xls
zal2005kw2wer00UG_Debica.xls

Terminy przekazywania:
• sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej:
- sprawozdania kwartalne – w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału,
- sprawozdania roczne – w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego,
• sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych:
- sprawozdania kwartalne – w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl