Sobota, 23 czerwiec 2018 Imieniny: Wandy i Zenona

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Archiwum kontroli sprawozdań JST


Aktualności

Wszystkie pisma zawierające wyjaśnienia dotyczące sprawozdawczości są chronologicznie umieszczane na stronie głównej Izby. 

 


MINISTERSTWO FINANSÓW                                                          Warszawa, 2007-08-03
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

ST2-4834-104/2007/1356

 

 

                                                            Pani/Panowie
                                                            Prezesi
                                                            Regionalnych Izb Obrachunkowych
                                                            wszyscy

 


   W związku z wystąpieniami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ujmowania - w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności - odsetek za zwłokę od należności podatkowych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.


   Na gruncie prawa podatkowego odsetki za zwłokę nie mogą być traktowane na równi z zaległością podatkową. Są to dwie różne kategorie prawne regulowane odrębnie w przepisach Działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, tj. w Rozdziale 5 "Zaległość podatkowa" oraz w Rozdziale 6 "Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna".


   Zgodnie z art. 51 ustawy - Ordynacja podatkowa, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a lub ratę podatku. Z treści powołanych przepisów wynika, że sam fakt niezapłacenia podatku, bez względu na inne okoliczności, skutkuje powstaniem zaległości. Powstaje ona z mocy prawa, następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin płatności. Z kolei odsetki za zwłokę są konsekwencją powstania zaległości podatkowej oraz należności traktowanych na równi z zaległościami (art. 53, § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Mają one, w stosunku do należności głównej, tj. zaległości podatkowej, charakter uboczny. Ich istnienie jest uzależnione od wysokości i czasu trwania zaległości podatkowej. Mogą powstać jedynie wówczas, gdy powstała sama zaległość, zaś wygaśnięcie zaległości, w całości lub w części, przesądza o wygaśnięciu odsetek za zwłokę, odpowiednio w całości lub w części.
 
   W związku z powyższym, naliczone i zaewidencjonowane na koniec każdego kwartału odsetki za zwłokę od należności podatkowych, powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w kolumnie dotyczącej należności pozostałych do zapłaty ogółem. Odsetek, o których mowa powyżej, nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N, w którym wykazuje się tylko wartość nominalną należności.
W przedstawionym powyżej zakresie tracą aktualność wcześniejsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów kierowane do regionalnych izb obrachunkowych i jednostek samorządu terytorialnego.

 

 


                              DYREKTOR DEPARTAMENTU

                              Finansów Samorządu Terytorialnego
                                    Zdzisława Wasążnik


Patrz pisma na stronie głównej.

 

 


Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów - Finanse samorządów znajduje się informacja zawierająca wyjaśnienia dotyczące sporządzania nowego rocznego sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.


Dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów:
- Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych Rb-WS,
- Adresy do przekazywania sprawozdań Rb-WS - plik do pobrania.

 


Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące:
- podziału zysku gospodarstw pomocniczych,
- ewidencjonowania kredytów zaciągniętych w rachunku bieżącym,
- rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostki (Pismo Nr ST1-4800-137/2006/319) - plik do pobrania.

 


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie Rb-WS za 2005 r. - plik do pobrania.


Regionalna Izba Obrachunkowa w związku z dokonaniem przez Wydział Subwencji dla Gmin, Powiatów i Województw Ministerstwa Finansów ostatecznego rozliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. przekazuje w załączeniu skorygowaną wersję wykazu kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2005 roku / plik do pobrania.


Pismo Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2005 r., Nr ST2-4834-109/2005/1683 dotyczące sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-PDP.

- plik do pobrania

 


MINISTER FINANSOW Warszawa, 2005-11-08

ST2-4834-109/2005/16 83

Regionalne lzby Obrachunkowe
Wszystkie

 

W nawiązaniu do pisma Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. nr ST2-
4834-95/2005 - Ministerstwo Finansow uprzejmie informuje, że w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426) w zakresie dotyczącym sprawozdawczości
jednostek samorządu terytorialnego, w sprawozdaniu Rb-27S miesieczne/roczne z
wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
wprowadzono zasadę rozdzielenia danych wykazywanych dotychczas w kolunmie 13
"Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień ...". Dodano
kolumnę 14 "Skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy -
Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy". W kolunmie tej zgodnie z
art. 67 a ust 1 pkt 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa ujmowane są ulgi w spłacie
zobowiązań podatkowych, tj.: odroczenia i rozłożenia na raty, natomiast w kolunmie
tej nie sa, ujmowane skutki umorzeń.

W kolunmie 13 ujmowane są skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień
obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych. Odpowiednio dane
w tym zakresie naieży wykazywac w sprawozdamu Rb-PDP półroczne/roczne z
wykonania podstawowych dochodow podatkowych.

 

Z upoważnienia Ministra Finansów
SEKRETARZ STANU
Elżbieta Suchocka - Roguska 

 

Wykaz kwot subwencji za III kwartał 2005 r. - plik do pobrania


 

Wykaz planowanych kwot subwencji na 2006 r. - plik do pobrania


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie www.rzeszow.rio.gov.pl znajduje się pismo Ministra Finansów nr ST2-4834-95/2005 dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 19 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1426) (plik do pobrania w formacie pdf z ww. pismem znajduje się poniżej)


Wyjaśnienia MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI - DEPARTAMENT FINANSÓW z dnia 19 września 2005 r., do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 128, poz. 1069).

 

MINISTERSTWO Warszawa, 2005.09.19
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
DEPARTAMENT FINANSÓW

 

 


W związku z wejściem w życie z dniem 28 lipca 2005 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 128, poz. 1069) uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 tego rozporządzenia kierownicy jednostek zostali zobowiązani do dostosowania zasad rachunkowości do zasad wynikających z wymienionego rozporządzenia oraz zapewnienia przeniesienia sald kont dotychczasowych na konta wprowadzone ww. rozporządzeniem w terminie do dnia 30 września 2005 r.
Nadmienia się, że przed dokonaniem powyższych czynności jednostki są zobowiązane do wprowadzenia obowiązujących zasad do zakładowych planów kont. Ponadto na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej są zobowiązane do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej, począwszy za okres od początku roku do dnia 30 września 2005 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426).
Dodatkowo informuję, że w myśl §22 ww. rozporządzenia dysponenci środków, o których mowa w art. 72 i 77 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz. 2703) sporządzają i przekazują sprawozdania z rozliczenia tych środków na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2004 r.
Jednocześnie zwracam uwagę na ewidencję księgową środków pieniężnych gromadzonych i wydatkowanych z rachunku bankowego dochodów własnych jednostki budżetowej, która powinna być prowadzona na kontach bilansowych:
· 132 – „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych”,
· 225 – „Rozrachunki z budżetami”,
· zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
· 740 – „Dotacje i środki na inwestycje”,
· 760 – „Pozostałe przychody i koszty”,
· 800 – „Fundusz jednostki”,
· 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego”,
· 860 – „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”
oraz na koncie pozabilansowym 996 – „Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych”.

 


GŁÓWNY KSIĘGOWY RESORTU
Waldemar NOWAK


Pismo Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2005 r., Nr ST2-4834-72/2005/1121, w sprawie ujęcia danych dotyczących środków specjlanych w sprawozdaniach (Rb-32) za pierwsze półrocze 2005 r.

 

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2005-07-13
ST2-4834-72/2005/1121

Panie / Panowie
Prezesi Regionalnych
Izb Obrachunkowych

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), uprzejmie informuję, że w sytuacjach określonych w art. 72 ust. 2 pkt 1, zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi rachunku dochodów własnych.
Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych na rachunek dochodów własnych powinien być wykazany w sprawozdaniu Rb-32 po stronie wydatków jako symbol „8880” zamiast paragrafu. Symbol ten należy umieścić w kolumnie paragraf i odpowiednio uwzględnić w liczbie kontrolnej.
Informuję również, że stosowne zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone do systemu informatycznego „Budżet ST II”.
Środki finansowe otrzymane na mocy ww. przepisów powinny być wykazane w odpowiednich sprawozdaniach dotyczących dochodów własnych po stronie dochodów również w symbolu „8880” zamiast paragrafu.
Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych dotyczących dochodów własnych zostaną określone w nowym rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Aktualnie projekt rozporządzenia jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Należy zauważyć, że wskazany wyżej symbol odnosi się jedynie do wykazania w sprawozdawczości budżetowej operacji związanych z przekazaniem środków finansowych ze środków specjalnych na rachunki dochodów własnych w związku z likwidacją środków specjalnych.
Przelew do budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków pieniężnych pozostających po likwidacji środków specjalnych, o których mowa w z art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, powinien być wykazany w sprawozdaniach Rb-32 i Rb-27S w paragrafie 2390.

Z upoważnienia Ministra Finansów

SEKRETARZ STANU

Elżbieta Suchocka-Rogulska

 


 

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Nr WA-0730/4/15/2005, z dnia 4 lipca 2005 r., dotyczące sprawozdań o pomocy publicznej i zaległych należnościach

WA-0730/4/16/2005 Rzeszów, dnia 4 lipca 2005 r.


Pani, Pan
Marszałek Województwa,
Starosta,
Wójt, Burmistrz, Prezydent

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) podmioty udzielające pomocy publicznej dla przedsiębiorców są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej a organy właściwe do poboru należności są zobowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.
Jednostki samorządu terytorialnego udzielające pomocy publicznej dla przedsiębiorców przekazują ww. sprawozdania za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych w następujących terminach:
- kwartalne w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału,
- roczne w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.
Sprawozdania sporządza się na formularzach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 2014)
Izba informuje ponadto, że na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl (Pomoc Publiczna / Sprawozdawczość) ukazała się nowa wersja arkusza do sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej z dnia 30 czerwca 2005 r. dla podmiotów udzielających pomocy.
Wzór formularza sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców
z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych nie zmienił się.


Pliki ze sprawozdaniami prosimy nazywać w/g następującego wzoru:
pp2005kw2wer00UG_Debica.xls
zal2005kw2wer00UG_Debica.xls
Przypominamy również adresy, na które należy wysyłać ww. sprawozdania:

1) sprawozdania o pomocy publicznej należy wysyłać na adresy:
pompubl@rzeszow.rio.gov.pl – dla jst objętych nadzorem RIO Rzeszów
pompubl_krosno@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Krosno
pompubl_przemysl@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Przemyśl
pompubl_tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Tarnobrzeg

2) sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców na adresy:
zal@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Rzeszów
zal_krosno@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Krosno
zal_przemysl@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Przemyśl
zal_tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół Zamiejscowy Tarnobrzeg.


ZASTĘPCA PREZESA
mgr Anna Trałka

 

 

 
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: www.rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl