Niedziela, 26 maj 2019 Imieniny: Filipa i Pauliny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program jednodniowego szkolenia nt." Przygotowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu, zaciąganie zobowiązań w tym kredytów i pożyczek w świetle ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych", organizowanego w dniach 1 i 2 marca 2006 roku.


PROGRAM SZKOLENIA


Przygotowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu, zaciąganie zobowiązań w tym kredytów i pożyczek  świetle ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

1. Zagadnienia ogólne :
a/ jednostki sektora finansów publicznych, w tym podsektora samorządowego
b/ jednostki budżetowe, dochody własne jednostek budżetowych, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe
c/ państwowy dług publiczny, w tym dług publiczny j.s.t.
2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego, a uchwała budżetowa
a/ podstawowe definicje i zasady
b/ dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z budżetów j.s.t.
c/ dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i innych podmiotów z budżetów j.s.t.
d/ pomoc finansowa i rzeczowa udzielana z budżetów j.s.t
3. Opracowywanie i uchwalanie budżetu j.s.t.
a/ kompetencje w zakresie opracowania projektu budżetu j.s.t.
b/ obowiązkowe dokumenty towarzyszące projektowi budżetu, w tym : objaśnienia, informacja o stanie mienia komunalnego, prognoza kwoty długu
c/ elementy uchwały budżetowej (obligatoryjne i fakultatywne)
4. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego :
a/ układ wykonawczy budżetu
b/ harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych
c/ dokonywanie zmian w budżecie w toku jego wykonywania
d/ blokowanie wydatków
e/ wydatki niewygasające
c/ bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego
d/ sprawozdanie z wykonania budżetu j.s.t.
5. Zaciąganie przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązań oraz zasady zaciągania przez j.s.t. kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych  :
a/ cele i wysokość
b/ obowiązek uzyskania opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych
c/ ograniczenia w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych
d/ ograniczenie form zabezpieczenia kredytów i pożyczek udzieleniem pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym j.s.t.
e/ limity obciążeń budżetów j.s.t. z tytułu spłaty długu
f/ prefinansowanie projektów i programów realizowanych przy udziale środków z budżetu unii europejskiej
g/ pożyczki z budżetu państwa dla j.s.t. w związku z postępowaniem naprawczym
h/ wpływ nowych regulacji prawnych na konstrukcję uchwały budżetowej oraz na jej zmianę w ciągu roku budżetowego
6. Dług związków komunalnych (limit długu i spłat tego długu)
7. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie jawności i przejrzystości finansów publicznych.
8. Wymagania kwalifikacyjne na stanowisko głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.


 


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl