Piątek, 18 październik 2019 Imieniny: Juliana i Łukasza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Archiwalne konkursy

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

ogłasza konkurs na kandydata

na nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie*


I.     Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
 4. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II.    Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak: umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.


III.   Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE (Rzeszów)

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 10, 35–064 Rzeszów

 

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

*miejsce pracy – Rzeszów

 

---------
Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 9 września 2019 roku. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

ogłasza konkurs na kandydata

na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie*


I.     Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
 4. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II.    Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak: umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.


III.   Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV.   Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ (Tarnobrzeg)

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 10, 35–064 Rzeszów

 

Termin składania ofert – 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

*miejsce pracy – Tarnobrzeg

 

---------
Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 2 września 2019 roku 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przy naborze na stanowisko członka Kolegium


     Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/a jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, ul. A. Mickiewicza 10, 35-064 Rzeszów, email: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: iod@rzeszow.rio.gov.pl
 3. Dane osobowe Pani/a będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem naboru na stanowisko członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/a danych w związku z rekrutacją stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 10 RODO oraz art. 22' Kodeksu pracy, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. z 2004r. Nr. 130 poz.1396 z późn. zm.).
 5. Odmowa udostępnienia przez Panią/a danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe kandydata wybranego i powołanego na stanowisko członka Kolegium będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Dokumenty zawierające dane osobowe pozostałych kandydatów, po zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, zostaną odesłane kandydatom.
 9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/a, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

ogłasza konkurs na kandydata

na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie*


I.   Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:

1.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2.  posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3. ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II.  Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak: umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III.   Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2.  kwestionariusz osobowy;

3.  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4.  odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5.  informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV. Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ, (TARNOBRZEG), pod adresem:

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 10, 35–064 Rzeszów

 

Termin składania ofert – 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

*miejsce pracy – Tarnobrzeg

 

---------

 

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 14 grudnia 2018 roku 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przy naborze
na stanowisko członka Kolegium

 

 

    Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że: 

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/a jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie,
  ul. A. Mickiewicza 10, 35-064 Rzeszów, email: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: iod@rzeszow.rio.gov.pl
 3. Dane osobowe Pani/a będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem naboru na stanowisko członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/a danych w związku z rekrutacją stanowią przepisy art. 6 ust. 
  lit. c) i art. 10 RODO oraz art. 22' Kodeksu pracy, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. z 2004r. Nr. 130 poz.1396 z późn. zm.).
 5. Odmowa udostępnienia przez Panią/a danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uniemożliwi uczestnictwo
  w konkursie.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe kandydata wybranego i powołanego na stanowisko członka Kolegium będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Dokumenty zawierające dane osobowe pozostałych kandydatów, po zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Rzeszowie, zostaną odesłane kandydatom.
 9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/a, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. 
 


Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

ogłasza konkurs na kandydata

na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie*


I.     Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:

1.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2.  posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3.  ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4.  posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II.     Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak: umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2.  kwestionariusz osobowy;

3.  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4.  odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5.  informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ (KROSNO),

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 10, 35–064 Rzeszów

 

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

*miejsce pracy – Krosno

 

-----------------

 

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 27 sierpnia 2018 roku

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

ogłasza konkurs na kandydata

na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie*


I.     Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:

1.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2.  posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3.  ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4.  posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II.     Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak: umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2.  kwestionariusz osobowy;

3.  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4.  odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5.  informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV.     Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ (TARNOBRZEG), 

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 10, 35–064 Rzeszów

 

Termin składania ofert – 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

*miejsce pracy – Tarnobrzeg

 

---------

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 23 sierpnia 2018 roku

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

ogłasza konkurs na kandydata

na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie*


I.     Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:

1.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2.  posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3.  ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4.  posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II.     Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak: umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2.  kwestionariusz osobowy;

3.  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4.  odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5.  informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ,

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 10, 35–064 Rzeszów

 

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

*miejsce pracy – Krosno

 

---------

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 23 kwietnia 2018 roku

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie*

ogłasza konkurs na kandydata

na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

I.     Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:

1.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2.  posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3.  ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4.  posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II.    Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak: umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III.   Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2.  kwestionariusz osobowy;

3.  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4.  odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5.  informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV.   Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ,

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 10, 35–064 Rzeszów

 

Termin składania ofert – 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

*miejsce pracy – Przemyśl

 

---------

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 12 kwietnia 2018 roku


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl