Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Jednostki organizacyjne Izby


1) Wydział Informacji Analiz i Szkoleń

§20

REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE


1.  Pracą Wydziału  Informacji, Analiz i  Szkoleń  kieruje  Naczelnik Wydziału  przy pomocy Zastępcy Naczelnika.


2. W skład Wydziału wchodzą stanowiska pracy.


3. Do zakresu działania Wydziału należy:
1 ) przygotowywanie ramowego planu pracy lzby,
2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy lzby,
3) przygotowywanie informacji, o których mowa w § 6 pkt 3, 11, 12 i 13 nin. regulaminu,
4) wstępna ocena legalności uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy,
5) współudział w przygotowaniu materiałów do ustalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego,
6) prowadzenie obsługi organizacyjnej i technicznej Kolegium, Składów Orzekających, Komisji ds. Kontrasygnat,
7) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych przez lzbę,
8) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej,
9)  przekazywanie  jednostkom  samorządu  terytorialnego  informacji  o  zmianach w przepisach prawnych, mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki
finansowej,
10) współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ustawy,
11)gromadzenie, kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym i przekazywanie do Ministerstwa Finansów sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego określonych w przepisach w sprawie sprawozdawczości  budżetowej, w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów  publicznych  oraz  wniosków  gmin  o  przyznanie  części  subwencji rekompensującej utracone dochody z tytutu ustawowych ulg i zwolnień podatkowych,
12) kierowanie pracami związanymi z wydawaniem przez izbę biuletynu „Budżet SamorząduTerytorialnego".

 


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl