Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia nt. „Opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.)” organizowanego w dniach 23-24 oraz 25-26 października 2006 r.


PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Projekt budżetu, informacja o przebiegu wykonania budżetu – Pan Mirosław Paczocha członek Kolegium RIO w Rzeszowie, koordynator Zespołu w Tarnobrzegu
1. Kompetencje organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określenia procedury uchwalania budżetu:
• zakres regulacji,
• zagadnienia techniki legislacyjnej.
2. Przygotowanie projektu uchwały:
• kompetencje
• treść projektu uchwały budżetowej,
• materiały towarzyszące projektowi.
3. Przedłożenie projektu uchwały budżetowej.
4. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej.
5. Uchwalenie uchwały budżetowej.
6. Skutki nieuchwalenia uchwały budżetowej.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego i informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za pierwsze półrocze.
• kompetencje organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze,
• zasady sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
• przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze.

II. Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Pani Iwona Szymańska członek Kolegium, RIO w Rzeszowie, Zespół w Przemyślu
1.  Budżet, a uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.
2.  Elementy uchwały budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem:
• udzielanych z budżetu j.s.t dotacji celowych  w tym na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, dotacji podmiotowych, dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo  tworzonych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
• wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,
• limitów długu i spłat tego długu j.s.t,
• upoważnień do dokonywania zmian w budżecie j.s.t oraz w planie finansowym zakładu budżetowego.

III. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Pani Teresa Wota, członek Kolegium RIO w Rzeszowie, koordynator Zespołu w Przemyślu
1. Układ wykonawczy budżetu, plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej, plany finansowe jednostek budżetowych,
2.  Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
3.  Dokonywanie zmian w budżecie w toku jego wykonywania,
4.  Zasady wykonywania budżetu j.s.t,
5.  Blokowanie wydatków,
6.  Wydatki niewygasające,
7.  Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
8.  Sprawozdanie z wykonania budżetu j.s.t.
9.  Zaciąganie zobowiązań przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych.

 

 


 


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl