Piątek, 18 październik 2019 Imieniny: Juliana i Łukasza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Dostęp do informacji publicznej


Zasady dostępu do informacji publicznej

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Ustawa ta nakazuje organom władzy publicznej, a także wielu innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, udostępniać każdą informację o sprawach publicznych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a  także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Jeśli informacja ta może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji, do której stosują się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Osobie, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie tej informacji. W pozostałych przypadkach skargi rozpatrywane w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl