Poniedziałek, 23 kwiecień 2018 Imieniny: Jerzego i Wojciecha

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Kontrola sprawozdań JST


SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

·        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 760)

 

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z czterech części :

1)  bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

 

Sporządzając sprawozdanie finansowe należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

Sprawozdania finansowe sporządza się w złotych i groszach.

Kierownicy jednostek składają sprawozdania finansowe zarządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisuje zarząd i skarbnik.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania finansowe, do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem elektronicznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego – BeSTi@ w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy jest on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

 


RIO w Rzeszowie: www.rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl