Niedziela, 20 styczeń 2019 Imieniny: Fabiana i Sebastiana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Kontrola sprawozdań JST


SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca  2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t.: Dz. U. z 2014 r.  poz., 1773)

Rodzaje sprawozdań:

1) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

2) Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

3) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

4) Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,

5) Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

 

Sprawozdania w sektorze samorządowym przekazywane są dwutorowo:

I. Sprawozdania w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

A. Kierownicy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych mają obowiązek sporządzać i przekazywać zarządom JST (w przypadku gmin – wójt, burmistrz, prezydent miasta) jednostkowe sprawozdania:

 • Rb-Z i Rb-N za I, II i III kwartał – nie później niż 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego
 • Rb-Z i Rb-N za IV kwartał – nie później niż do 1 lutego,
 • Rb-UZ - za rok nie później niż do 1 lutego.

 

B. Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzać i przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdania łączne (sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego) sprawozdania:

 •  Rb-Z i Rb-N za I, II i III kwartał – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
 • Rb-Z i Rb-N za IV kwartał – nie później niż do 23 lutego
 • Rb-UZ i Rb-UN - za rok - nie później niż do 23 lutego.

 

C. Samorządowe jednostki organizacyjne bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone JST odrębnymi ustawami mają obowiązek sporządzać i przekazywać przewodniczącym zarządów JST sprawozdania jednostkowe Rb-ZN  :

 • za I, II i III kwartał – nie później niż 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
 • za IV kwartał – nie później niż do 1 lutego.

 

D. Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami mają obowiązek sporządzać na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz otrzymanych sprawozdań jednostkowych w tym zakresie, sprawozdania łączne Rb-ZN w zakresie zobowiązań i należności Skarbu Państwa i przekazywać je dysponentom głównym przekazującym dotacje w zakresie wykonywanych zadań zleconych:

·         za I, II i III kwartał –– nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·         za IV kwartał -  nie później niż do 7 lutego.

 

UWAGA: Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN, w przypadku gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

 

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania łączne na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) i własnego sprawozdania jednostkowego obejmującego swym zakresem zarówno urząd będący jednostką budżetową, jak i jej organ.

Sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN jednostki samorządu terytorialnego przekazują do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pomocą systemu BeSTi@.

 

II. Sprawozdania w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną

 

A.    -Kierownicy samorządowych instytucji kultury,

-Kierownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz

 -Kierownicy innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie          odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego

mają obowiązek sporządzać i przekazywać zarządom JST nadzorujących lub będących organizatorami instytucji kultury, sprawozdania:

 • Rb-Z i Rb-N w terminach: za I, II i III kwartał – nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
 • Rb-Z i Rb-N za IV kwartał oraz Rb-UZ i Rb-UN – nie później niż 37 dni po upływie okresu sprawozdawczego (6 luty).

 

B.    Zarządy jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku gmin – wójt, burmistrz, prezydent miasta) mają obowiązek sporządzać i przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdania zbiorcze - według poszczególnych rodzajów (grup) jednostek:

 • Rb-Z i Rb-N w terminach: za I, II i III kwartał – nie później niż 28 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
 • Rb-Z i Rb-N za IV kwartał oraz Rb-UZ i Rb-UN – nie później niż 56 dni po upływie okresu sprawozdawczego (25 luty).

 

UWAGA: Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN, w przypadku gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

 

Jednostkami zobowiązanymi do sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN do zarządów jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku gmin: wójt, burmistrz, prezydent miasta) będących organem założycielskim lub nadzorującym są:

a) samorządowe instytucje kultury,

b) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,

c) samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego będące odbiorcami sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN, sporządzają na ich podstawie sprawozdania zbiorcze według rodzaju jednostki i są zobowiązane do przekazywania ich do właściwych terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania zbiorcze w formie dokumentu i w formie elektronicznej (np. e-mail).

Adresy e-mail:


sprawozdania@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie,


krosno@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół

Krosno,


przemysl@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół

Przemyśl,


tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół

Tarnobrzeg.

Jednostki mają tez możliwość przekazywania sprawozdań zbiorczych wyłącznie w formie elektronicznej, ale tylko w sytuacji, gdy sprawozdania zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Adres internetowy elektronicznej skrzynki podawczej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie jest umieszczony na stronie internetowej Izby – www.rzeszow.rio.gov.pl

 

Wzory formularzy sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną – umożliwiające wczytanie do aplikacji stosowanej przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie są wystawione na stronie www.finanse.mf.gov.pl/dlug-publiczny/sprawozdania-rb-z-rb-n/formularze i na stronie www.rio.gov.pl.


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl