Poniedziałek, 23 kwiecień 2018 Imieniny: Jerzego i Wojciecha

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Kontrola sprawozdań JST


SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.: Dz. U. z dnia 12 lipca 2016 r., poz. 1015 z późn. zm.)

Rodzaje sprawozdań budżetowych:

 

1) Rb–27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego

2) Rb–28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego

 

Terminy przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S:

 

·         Za styczeń, marzec, czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień - nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·         za rok – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.

 

3) Rb–NDS  – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Terminy przekazywania sprawozdania Rb-NDS:

·         za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·         za 4 kwartały – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

 

4) Rb–PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

 

Termin przekazywania sprawozdania Rb-PDP:

·         za rok - nie później niż 20 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

5) Rb–30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

 

6) Rb–34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 

Termin przekazywania sprawozdań Rb-30S i Rb-34S:

·         za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·         za 4 kwartały – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

 

7) Rb–ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

 

Termin przekazywania sprawozdania Rb-ST:

·         za rok – nie później niż 20 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

8) RB-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

 

 Termin przekazywania sprawozdania Rb-28NWS:

·         za 1, 2 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

 

Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST zarządy jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku gmin: wójt, burmistrz, prezydent miasta) przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego należy przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów – informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

 

9) Rb–27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Terminy przekazywania sprawozdań:

·         za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 12 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·         za 4 kwartały – nie później niż do 10 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

 

10) Rb–50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie Rb-50 i przekazują je do dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje (np. Urzędy Wojewódzkie, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego).

Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.

Ponadto sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych terytorialnie delegatur Najwyższej Izby Kontroli do wiadomości.

Terminy przekazywania sprawozdań:

·         za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·         za 4 kwartały – nie później niż do 15 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

 

Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR 3.0) oraz do wiadomości właściwych izb obrachunkowych.

Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 jednostka samorządu terytorialnego przekazuje w formie dokumentu elektronicznego, zarówno do dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje, jak i do regionalnej izby obrachunkowej z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów – informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

 

Plik do pobrania: Zasady przekazywania Rb-27 i Rb-50 z wykorzystaniem aplikacji Bestia i systemu Trezor

 

 

11) Rb-Z-PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Sprawozdanie Rb-Z-PPP w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego sporządzają jednostki sektora finansów publicznych jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów. Jest to sprawozdanie o charakterze statystycznym. Podstawą do jego sporządzania jest ewidencja księgowa bilansowa i pozabilansowa.

Sprawozdanie Rb-Z-PPP nie jest przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Sporządza się go w arkuszu kalkulacyjnym (wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Działalność > Finanse publiczne > Budżet państwa > Sprawozdawczość budżetowa) i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Termin przekazywania sprawozdania:

·         jeden miesiąc po zakończeniu kwartału.

 Sprawozdanie Rb-ZPPP przekazywane jest na elektroniczną skrzynkę podawczą o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu. Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 

 

12) Rb–WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-WSa skonsolidowane zbiorcze sporządzają przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdanie  skonsolidowane zbiorcze, sporządzane jest na podstawie własnego sprawozdania jednostkowego oraz  sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez:

a)  kierowników samorządowych jednostek budżetowych,

b)  kierowników samorządowych zakładów budżetowych,

c)  kierowników samorządowych instytucji kultury,

d)  kierowników samorządowych podmiotów leczniczych lub zakładów opieki zdrowotnej,

e)  kierowników innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw

po wyeliminowaniu przepływów środków finansowych wewnętrznych i wewnątrzsektorowych - § 6 ust. 1 pkt 4.

Sprawozdanie Rb-WSa sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl) w zakładce: Działalność > Finanse publiczne > Budżet państwa > Klasyfikacja wydatków strukturalnych. Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego zbiorczego przekazują sprawozdanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów.

 

Termin przekazywania sprawozdań:

 

·         30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: www.rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl