Niedziela, 20 styczeń 2019 Imieniny: Fabiana i Sebastiana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Kontrola sprawozdań JST


SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2018 r., poz. 109)

Rodzaje sprawozdań budżetowych:

 

1) Rb–27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego

2) Rb–28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego


Terminy przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej


·       Za styczeń, marzec, czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień - nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

za rok – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.

 

 

3) Rb–NDS  – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Terminy przekazywania sprawozdania Rb-NDS przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej

za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

za 4 kwartały – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

 

4) Rb–PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Termin przekazywania sprawozdania Rb-PDP przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej

za rok - nie później niż 20 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

 

5)   Rb–30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

6)   Rb–34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Terminy przekazywania sprawozdań Rb-30S i Rb-34S przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej

·        
za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·        
za 4 kwartały – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

 

7) Rb–ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

Termin przekazywania sprawozdania Rb-ST przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej

 

·   za rok – nie później niż 20 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

8)  RB-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Sprawozdania Rb-28NWS sporządzają jednostki, które realizują takie wydatki.

 Termin przekazywania sprawozdania Rb-28NWS: przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej

·         za 1, 2 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie Rb-28NWS sporządza się narastająco za I i II kwartały roku budżetowego

 

Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST zarządy jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku gmin: wójt, burmistrz, prezydent miasta) przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego należy przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów – informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

 

 

9) Rb–27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Terminy przekazywania sprawozdań przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej

za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 12 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

za 4 kwartały – nie później niż do 10 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

 

 

10) Rb–50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie Rb-50 i przekazują je do dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje (np. Urzędy Wojewódzkie, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego).

Ponadto sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych terytorialnie delegatur Najwyższej Izby Kontroli do wiadomości.

Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.

Terminy przekazywania sprawozdań przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej

za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

za 4 kwartały – nie później niż do 15 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

 

Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwych izb obrachunkowych.

Plik do pobrania: Zasady przekazywania Rb-27 i Rb-50 z wykorzystaniem aplikacji Bestia i systemu Trezor

 

 

9) Rb-Z-PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Sprawozdanie Rb-Z-PPP w zakresie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego sporządzają jednostki sektora finansów publicznych jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów. Jest to sprawozdanie o charakterze statystycznym. Podstawą do jego sporządzenia jest ewidencja księgowa, bilansowa i pozabilansowa (zaangażowanie).

Sprawozdanie Rb-Z-PPP nie jest przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Sprawozdanie Rb-Z-PPP sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym; wzór formularza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Sprawozdanie Rb-ZPPP przekazywane jest odbiorcom na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl