Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-11-06.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Koordynator do spraw dostępności: Małgorzata Zbiegień, m.zbiegien@rzeszow.rio.gov.pl lub członkowie zespołu do spraw dostępności: Piotr Krukar, Michał Kaniewski, informatyk@rzeszow.rio.gov.pl, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 85 900 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

35-064 Rzeszów, ul. A. Mickiewicza 10
Tel.: +48178590050
Faks: +48178590052
E-mail:
Strona internetowa: rzeszow.rio.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

 • Budynek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie mieści się przy ul. A. Mickiewicza 10. Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. A. Mickiewicza.
 • Za drzwiami głównymi znajduje się monitorowany wiatrołap zawierający schody bez podjazdu, za którymi znajdują się kolejne drzwi otwierane przez pracownika po naciśnięciu przez interesanta przycisku na domofonie.
 • Budynek jest dwu-piętrowy, na każde piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
 • W holu wejściowym znajduje się tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia pomieszczeń w budynku. Przy drzwiach każdego pomieszczenia znajdują się tabliczki informacyjne.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jeśli osoba zainteresowana nie jest w stanie wejść do budynku, pracownik obsługuje taką osobę przy wejściu, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie pracownika sekretariatu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail:

Sekretariat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
tel. 17 859-00-50
e-mail:

Zespół Zamiejscowy w Krośnie

 • Zespół Zamiejscowy w Krośnie mieści się w sześcio-piętrowym budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5. Pomieszczenia Zespołu Zamiejscowego w Krośnie znajdują się na szóstym piętrze.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia – jedno zawierające schody oraz drugie w formie pochylni.
 • Na parterze znajduje się portiernia, w której można uzyskać informacje oraz pomoc w dostępie do budynku.
 • Przy wejściu do Zespołu Zamiejscowego w Krośnie znajduje się tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia pomieszczeń. Przy drzwiach każdego pomieszczenia wywieszone są tabliczki informacyjne.
 • W budynku znajdują się schody prowadzące na każde piętro, a także dwie windy.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy wejściu znajdującym się od strony podjazdu dla osób niepełnosprawnych zainstalowany jest dzwonek przywołujący pracownika portierni, który udziela pomocy osobie mającej trudności z wejściem do budynku oraz informuje o tym fakcie pracownika Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zespół Zamiejscowy w Przemyślu

 • Zespół Zamiejscowy w Przemyślu mieści się na pierwszym oraz drugim piętrze budynku przy ul. Św. Jana Nepomucena 7.
 • Wejście znajduje się na parterze budynku. Klatka schodowa na parterze jest monitorowana. Przed schodami na pierwsze piętro znajduje się brama wejściowa otwierana przez pracownika po naciśnięciu przez interesanta przycisku na domofonie.
 • Na pierwsze oraz drugie piętro prowadzą schody, które nie mają podjazdów dla wózków. W budynku nie ma windy.
 • Na parterze znajduje się tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia pomieszczeń w budynku. Przy drzwiach każdego pomieszczenia znajdują się tabliczki informacyjne.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jeśli osoba zainteresowana nie jest w stanie wejść do budynku, pracownik obsługuje taką osobę przy wejściu, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie pracownika sekretariatu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail:

Sekretariat Zespołu Zamiejscowego w Przemyślu
tel. 16 678-77-66
e-mail:

Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu

 • Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Św. Barbary 12.
 • Do drzwi wejściowych prowadzą schody, które wyposażone są w platformę do transportu osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy. Schody prowadzące na pierwsze piętro nie zawierają podjazdu dla wózków. Klatka schodowa na pierwszym piętrze jest monitorowana.
 • Drzwi prowadzące do Zespołu Zamiejscowego w Tarnobrzegu otwierane są przez pracownika po naciśnięciu przez interesanta przycisku na domofonie.
 • W budynku nie ma tablicy informacyjnej dotyczącej rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jeśli osoba zainteresowana nie jest w stanie wejść do budynku, pracownik obsługuje taką osobę przy wejściu, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie pracownika sekretariatu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail:

Sekretariat Zespołu Zamiejscowego w Tarnobrzegu
tel. 15 823-30-66
e-mail:

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.