Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych

 

Stosownie do treści przepisu art. 13 pkt 11 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. 2023 r. poz. 1325), do zadań izb należy udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

Do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień uprawnione są:

1) jednostki samorządu terytorialnego,

2) związki metropolitalne,

3) związki międzygminne,

4) stowarzyszenia gmin oraz stowarzyszenia gmin i powiatów,

5) związki powiatów,

6) związki powiatowo-gminne,

7) stowarzyszenia powiatów,

8) samorządowe jednostki organizacyjne, w tym samorządowe osoby prawne,

9) inne podmioty, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wniosek o udzielenie wyjaśnień powinien zawierać:

1) rodzaj i pełną nazwę oraz adres siedziby wnioskodawcy,

2) wskazanie przepisów o finansach publicznych będących przedmiotem wniosku o wyjaśnienie. Konieczne jest wskazanie konkretnych jednostek redakcyjnych tekstu prawnego (jeżeli artykuł aktu prawnego podzielony jest na dalsze jednostki redakcyjne, tj. ustępy, punkty, litery, tiret itp., należy wskazać tę jednostkę redakcyjną, której dotyczy wniosek, a nie cały artykuł) wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (bez przytaczania treści przepisów),

3) przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz pytania,

4) propozycję rozwiązania sprawy, ze wskazaniem podstawy prawnej takiego rozwiązania,

5) datę i miejsce sporządzenia wniosku,

6) imię i nazwisko oraz pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Regionalna Izby Obrachunkowa w Rzeszowie udziela wyjaśnień wyłącznie w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych. Nie jest uprawniona do wyjaśniania zagadnień niezwiązanych z przepisami finansowymi (np. kwestii ustrojowych, interpretowania orzeczeń sądowych, aktów wewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego itp.). Nie rozstrzyga w omawianym trybie konkretnych, indywidualnych spraw odnoszących się do działalności wnioskodawcy.

Udzielone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie wyjaśnienia nie stanowią powszechnie obowiązującej wykładni prawa, a jedynie wyrażają stanowisko Izby w kwestii objętej wnioskiem o udzielenie wyjaśnień.

Odnośnie do innych podmiotów niż wchodzące w skład sektora finansów publicznych, wyjaśnienia udzielane są wyłącznie w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek o udzielenie wyjaśnienia powinien być podpisany przez osobę posiadającą upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu wnioskodawcy.

 

Wniosek można złożyć:

  • drogą pocztową, na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

ul. A. Mickiewicza 10

35-064 Rzeszów

  • drogą elektroniczną (podpisany elektronicznie):
  1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby ePUAP: /rio-rzeszow/skrytka lub /rio-rzeszow/SkrytkaESP
  2. na adres e-mail: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl

 

DOCWniosek_o_udzielenie_wyjaśnienia.doc (59,50KB)