Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (J.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 342)

 

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

1)  bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

 

Sporządzając sprawozdanie finansowe należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w złotych i groszach.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości.

Kierownicy jednostek, w tym jednostek obsługujących przekazują sprawozdania finansowe zarządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania finansowe, w formie dokumentu elektronicznego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych:

1) sprawozdania finansowe w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego,

2) skonsolidowane bilanse w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

Sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego przekazuje się z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania finansowe i skonsolidowane bilanse wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisuje zarząd i skarbnik