Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIE PODATKOWE SP-1

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2455).

 

      Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego powinny corocznie sporządzać sprawozdania podatkowe SP-1. Sprawozdanie SP-1 jest sporządzane i przekazywane w dwóch częściach, najpierw formularz jest uzupełniany w zakresie części A, a w terminie późniejszym w zakresie części B. Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia.

      Część A zawiera informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym. Dane te powinny być zgodne z treścią odpowiednich uchwał rad gmin obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym sporządzane jest sprawozdanie.

W przypadku zmiany ww. stawek w ciągu roku podatkowego, zachodzi konieczność aktualizacji danych zawartych w przekazanym sprawozdaniu podatkowym w zakresie części A. Zgodnie z art. 7b ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że w przypadku zmiany ww. danych, sprawozdanie jest aktualizowane, w trakcie roku podatkowego, w którym jest sporządzane.

 

części B wykazuje się zagregowane dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Dane dotyczące podstaw opodatkowania mają być wykazywane zgodnie ze stanem ewidencji podatkowej prowadzonej przez organy podatkowe dla potrzeb podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane to sprawozdanie.

       Sprawozdanie SP-1 powinno być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego i przekazywane do właściwej regionalnej izby obrachunkowej wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

       Sprawozdanie SP-1 podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) i sprawozdanie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

        Sprawozdania podatkowe uzupełnione w zakresie części A powinny być przez organy podatkowe przekazane do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do dnia danego roku podatkowego. Otrzymane sprawozdania regionalna izba obrachunkowa przekazuje do Ministra Finansów do 20 stycznia danego roku podatkowego.

         SP-1 uzupełnione w zakresie części B, powinny być przekazane przez organy podatkowe do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do dnia 20 lipca danego roku podatkowego, natomiast Izby mają przekazać sprawozdania SP-1 do Ministra Finansów do 31 lipca danego roku podatkowego.