Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla petenta/strony/pełnomocnika

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa z siedzibą w Rzeszowie, którą reprezentuje Prezes.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)       listownie: 35-064 Rzeszów, ul. A. Mickiewicza 10;

b)      e-mailowo: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Michał Kaniewski. Można się z nim kontaktować poprzez adres: e-mailem na adres: iod@rzeszow.rio.gov.pl

Do IOD w Izbie należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do rozpoznania sprawy na mocy przepisów prawa, którym Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Państwa sprawę przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Regionalna Izba Obrachunkowa zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Izbie systemów informatycznych.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna obowiązująca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej – przez czas określony w przepisach oraz instrukcji.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).