Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady dostępu do informacji publicznej

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Ustawa ta nakazuje organom władzy publicznej, a także wielu innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, udostępniać każdą informację o sprawach publicznych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a  także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Jeśli informacja ta może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji, do której stosują się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Osobie, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie tej informacji. W pozostałych przypadkach skargi rozpatrywane w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

PDFZarządzenie Prezesa RIO o dostępie do informacji publicznej (43,04KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Prezesa RIO o dostępie do informacji publicznej (14,05KB)

PDFUstawa o dostępie do informacji publicznej.pdf (492,17KB)