Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kolegium Izby

Organem izby jest kolegium izby.

W skład kolegium izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.

(art 14 i art 15 ust. 1 Ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz 577 z późn. zm.)

 

§ 9 REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE

 

Do wyłącznej właściwości Kolegium Izby należy:

1. ustalanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych, w przypadkach nieuchwalenia uchwały budżetowej przez organ  stanowiący jednostki  samorządu  terytorialnego  do  dnia  31  marca  roku budżetowego;
2. orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 2 nin. regulaminu;
3. decydowanie o sporządzeniu raportu, o którym mowa w art. 10a ustawy, określaniu jego zakresu i terminu, wyznaczenie członka Kolegium odpowiedzialnego za przygotowanie projektu oraz jego przyjęcie;
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał składów orzekających oraz Komisji do Kontrasygnat;
5. przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej lzby;
6. uchwalanie wniosków do projektu budżetu lzby oraz ramowego planu pracy;
7. rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;
8. przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy lzby, w tym planu kontroli;
9. opiniowanie kandydatów na członków Kolegium;
10. wybór kandydata na Prezesa lzby;
11. uchwalanie regulaminu organizacyjnego lzby;
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.