Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (T.J.: Dz. U. z 2022 r., poz. 144)

Rodzaje sprawozdań budżetowych:

 

1) Rb–27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego

2) Rb–28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego

 

Terminy przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej:

·       Za styczeń, marzec, czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień - nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

za rok – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.

 

 

3) Rb–NDS  – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Terminy przekazywania sprawozdania Rb-NDS przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej:

za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

za 4 kwartały – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

 

4) Rb–PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Termin przekazywania sprawozdania Rb-PDP przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej:

za rok - nie później niż 20 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

 

5)   Rb–30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

6)   Rb–34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Terminy przekazywania sprawozdań Rb-30S i Rb-34S przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej:

 
za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,


za 4 kwartały – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

 

7) Rb–ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

Termin przekazywania sprawozdania Rb-ST przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej:

 

·        za rok – nie później niż 20 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

8)  RB-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

 

  Termin przekazywania sprawozdania Rb-28NWS: przez zarządy jednostek samorządu     terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej:

·         za 1, 2 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie Rb-28NWS sporządza się narastająco za I i II kwartał roku budżetowego.

 

Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST zarządy jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku gmin: wójt, burmistrz, prezydent miasta) przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego należy przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów – informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

 

 

9) Rb–27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Terminy przekazywania sprawozdań przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje oraz do regionalnej izby obrachunkowej (do wiadomości):

za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 12 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

za 4 kwartały – nie później niż do 10 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

 

 

10) Rb–50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Terminy przekazywania sprawozdań przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje oraz do regionalnej izby obrachunkowej (do wiadomości):

za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

za 4 kwartały – nie później niż do 15 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują także do właściwych terytorialnie delegatur Najwyższej Izby Kontroli do wiadomości.

Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.

 

Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwych izb obrachunkowych.

 

9) Rb-Z-PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Sprawozdanie Rb-Z-PPP w zakresie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego sporządzają jednostki sektora finansów publicznych które zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów. Jest to sprawozdanie o charakterze statystycznym. Podstawą do jego sporządzenia jest ewidencja księgowa, bilansowa i pozabilansowa (zaangażowanie).

Sprawozdanie Rb-Z-PPP sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym; wzór formularza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Sprawozdanie Rb-Z-PPP nie jest przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Dodatkowo, sprawozdania kwartalne Rb-27ZZ, Rb-30S, Rb-50, Rb-Z-PPP za IV kwartały oraz roczne Rb-27S oraz Rb-28S zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do wiadomości Głównego Urzędu Statystycznego.

 

W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań budżetowych w formie dokumentu elektronicznego, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.