Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 652).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz U z 2021r., poz. 2431).

 

 W sektorze samorządowym sprawozdania w zakresie operacji finansowych mają obowiązek sporządzać :

1) jednostki samorządu terytorialnego;

2) związki jednostek samorządu terytorialnego, w tym związki metropolitalne;

3) samorządowe jednostki budżetowe;

4) samorządowe zakłady budżetowe;

5) samorządowe instytucje kultury;

6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

7) inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

8) jednostki obsługujące.

 

Rodzaje sprawozdań:

1) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

2) Rb-UZroczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

3) Rb-Nkwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

4) Rb-ZNkwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

 

Sprawozdania w sektorze samorządowym przekazywane są dwutorowo:

I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego

A. Kierownicy jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek obsługujących mają obowiązek sporządzać i przekazywać zarządom JST (w przypadku gmin – wójt, burmistrz, prezydent miasta) jednostkowe sprawozdania:

 • Rb-Z i Rb-N za I, II i III kwartał – nie później niż 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego
 • Rb-Z i Rb-N za IV kwartał – nie później niż do 1 lutego,
 • Rb-UZ - za rok nie później niż do 1 lutego.

UWAGA: Termin złożenia sprawozdania jednostkowego Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za I, II i II kwartał przedłużono o 11 dni  a za  IV kwartał przedłużono o 18 dni. 

B. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzać i przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdania łączne (sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego) sprawozdania:

 • Rb-Z i Rb-N za I, II i III kwartał – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
 • Rb-Z i Rb-N za IV kwartał – nie później niż do 23 lutego
 • Rb-UZ  - za rok - nie później niż do 23 lutego.  

C. Ponadto samorządowe jednostki organizacyjne bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone JST odrębnymi ustawami oraz jednostki obsługujące taką jednostkę, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych mają obowiązek sporządzać i przekazywać przewodniczącym zarządów JST sprawozdania jednostkowe Rb-ZN:

 • za I, II i III kwartał – nie później niż 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
 • za IV kwartał – nie później niż do 1 lutego. 

D. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami mają obowiązek sporządzać na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz otrzymanych sprawozdań jednostkowych w tym zakresie, sprawozdania łączne Rb-ZN w zakresie zobowiązań i należności Skarbu Państwa i przekazywać je właściwym dysponentom części budżetowych w zakresie dotacji:

 • za I, II i III kwartał –– nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
 • za IV kwartał -  nie później niż do 7 lutego. 

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania łączne na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) i własnego sprawozdania jednostkowego obejmującego swym zakresem zarówno urząd będący jednostką budżetową, jak i jej organ.

 

II. Sprawozdania w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną  

 1. - Kierownicy samorządowych instytucji kultury,

- Kierownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 - Kierownicy samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego

mają obowiązek sporządzać i przekazywać zarządom JST nadzorujących lub będących organizatorami instytucji kultury, sprawozdania:

 • Rb-Z i Rb-N w terminach: za I, II i III kwartał – nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
 • Rb-Z i Rb-N za IV kwartał oraz Rb-UZ – nie później niż 37 dni po upływie okresu sprawozdawczego (6 luty). 
 1. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku gmin – wójt, burmistrz, prezydent miasta) mają obowiązek sporządzać i przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdania zbiorcze - według poszczególnych rodzajów (grup) jednostek:
 • Rb-Z i Rb-N w terminach: za I, II i III kwartał – nie później niż 28 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
 • Rb-Z i Rb-N za IV kwartał oraz Rb-UZ – nie później niż 56 dni po upływie okresu sprawozdawczego (25 luty).

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego będące odbiorcami sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N sporządzają na ich podstawie sprawozdania zbiorcze według rodzaju jednostki i są zobowiązane do przekazywania ich do właściwych terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych.

 

UWAGA !

 • Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ, w przypadku gdy nie posiada zobowiązań  podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.
 • W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.
 • W przypadku gdy ostatni dzień złożenia sprawozdania, w tym oznaczony datą, przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – terminem złożenia sprawozdania jest - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

 

 

Sprawozdania łączne i sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ jednostki samorządu terytorialnego przekazują do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem  Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

 

--------------------------------